Chat.hu szabályzat

Chat.hu szabályzat

IMPRESSZUM ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


system_check

 1. A jelen Weboldalt (továbbiakban: "Weboldal") az Epicenter Market Limited (székhely: Intershore Suites Room 403, Dowgate Hill House, 14-16 Dowgate Hill, London, England, EC4R 2SU; cégjegyzékszám: 08617061; e-mail: info@epicentermarket.co.uk; továbbiakban: "Üzemeltető") tartja fenn. A weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatásokat az Üzemeltető nyújtja.

  Felhasználó minden olyan személy, aki a Weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi. Felhasználónak minősülnek azon személyek is, akik a Weboldalon nem regisztrálnak, szolgáltatást nem vesznek igénybe. A szolgáltatások egy része kizárólag regisztrált felhasználók számára elérhető.

 2. Az Üzemeltető üzemelteti a Weboldalt, amely bemutatja az Üzemeltető tevékenységét és szolgáltatásait. A Weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésről részletesebben szól az Adatkezelési Tájékoztató.

 3. Ellenkező bizonyításáig a Weboldalon közzétett adatbázis, és minden egyéb szellemi alkotás – ide értve különösen, de nem kizárólagosan a szerzői műveket, adatbázisokat, keresési megoldásokat, felhasznált programokat és kódokat, közzétett adatokat, védjegyeket, szabadalmi oltalom alá eső alkotásokat – jogosultja az Üzemeltető. A szellemi alkotások kizárólag az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint használhatók fel. A felhasználó semmilyen módon nem jogosult a szellemi alkotások másolására, többszörözésére, hasznosítására, értékesítésére, módosítására, átdolgozására, vagy nyilvánosságra hozatalára.

  Tilos különösen a szellemi alkotásokat a Weboldalról lementeni, azokat többszörözni, bármilyen kiadványban, prezentáción felhasználni, azokkal kapcsolatban harmadik személyek felé kereskedelmi jellegű vagy nyilvános kommunikációt folytatni. Tilos a szellemi alkotásokat olyan tevékenységre felhasználni, amely jövedelemszerzésre, egyéb vagyoni vagy nem vagyoni üzleti, kereskedelmi előny szerzésére irányul. Ezen cselekmények kizárólag az Üzemeltető jóváhagyásával végezhetők jogszerűen.

 4. Amennyiben a Weboldalon közzétett tartalom valakinek a jogát vagy jogos érdekét sérti, kérheti, hogy a Üzemeltető a tartalmat tárolja, vagy törölje. A Üzemeltető a panaszokat minden esetben kivizsgálja.

  Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a hirdetők cselekményeiért, az általuk adott tájékoztatásért.

 5. Jelen Felhasználási Feltételek (továbbiakban: "Feltételek") hatálya kizárólag a Weboldalra terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Feltételek hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek kereskedelmi tevékenységéhez, promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Feltételek hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, más jogalanyok szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen Weboldalon található hivatkozás vezet.

  A Feltételek módosításának jogát az Üzemeltető fenntartja. A Feltételek módosításához, a módosítások hatályba lépéséhez a felhasználók hozzájárulása nem szükséges. A módosítások a Feltételek közzétételétől hatályosak.

  Az Üzemeltető a felhasználók jóváhagyása vagy tájékoztatása nélkül jogosult a Weboldalt részben vagy egészben megváltoztatni, tartalmakat törölni, új tartalmakat közzétenni, a Weboldalhoz való hozzáférést átmenetileg vagy véglegesen megszüntetni, azt feltételekhez kötni.

 6. A felhasználó a Weboldalt csak saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé. A felhasználó köteles a megadott adatai titokban tartása érdekében körültekintően eljárni. A Üzemeltető – az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint – megteszi a szükséges intézkedéseket az adatok biztonsága érdekében, de a felhasználó felelős azért, hogy olyan jelszót válasszon, amely harmadik személyek számára nem fejthető meg, és a felhasználó felelős azért, hogy a jelszava ne kerüljön illetéktelen személyek birtokába.

 7. A Weboldal bizonyos funkcióinak eléréséhez regisztráció, személyes adatok megadása szükséges. A Weboldalon folytatott, ahhoz kapcsolódó adatkezelések esetén az adatkezelő minden esetben az Üzemeltető. Az adatkezelésről kapcsolatos információkat az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 8. Az Üzemeltető vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az Üzemeltető nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Az Üzemeltető az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. Az Üzemeltető a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

 9. A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat.

  A felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől, köteles tartózkodni továbbá minden olyan obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza.

  Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Üzemeltető érdekeit sérti. Ezen belül tilos különösen:
  • A Weboldal működésének, a Weboldalhoz való hozzáférésnek a megzavarása, akadályozása;
  • Olyan tevékenységek folytatása, amely az Üzemeltető üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
  • Minden olyan kommunikáció, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
  • Minden olyan tevékenység, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
  • Minden olyan tevékenység, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul;
  • Minden olyan kommunikáció, megnyilvánulás, amely azt a látszatot kelti, hogy a felhasználó az Üzemeltető képviseletében jár el, vagy véleménye az Üzemeltető hivatalos véleménye;
  • Minden olyan kommunikáció, megnyilvánulás, amely megtévesztő a felhasználó személyét, az általa képviselt személyeket illetően (ide értve a nem természetes személyeket is).

  A felhasználó a Weboldalon közzétett információkat nem ruházhatja át ellenérték fejében, azokkal nem kereskedhet.

 10. Amennyiben a felhasználó a fenti tilalmak bármelyikét megszegi, az Üzemeltető megtilthatja a Weboldal további látogatását. Ebben az esetben az Üzemeltető a felhasználó regisztrációját törölheti.

 11. A Üzemeltető rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Weboldal cookie-kat használ, amelyekről az Adatkezelési tájékoztató, részletes tájékoztatást ad.

I. szakasz

Az alábbiakban felsorolt szabályzatsértések a polgári jog cikkelyeibe ütközhetnek, ezért elkövetésük esetén a felhasználó akár a Chat.hu közösségéből is kizárásra kerülhet. Jogsértő, ami a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.

1) Tilos személyes adatok kiírása a közös ablakokban, valamint a felhasználói név mottójában, bemutatkozásában;
Személyes adatnak minősül a közös ablakokban a polgári név, lakcím vagy telefonszám kiírása. A felhasználói név infójában szereplő teljes név nem, ugyanis az lehet fiktív név is, amely nem ellenőrizhető. Ez utóbbi beírása mindenkinek a saját felelőssége.

2) Tilos olyan felhasználói név/kép/infó használata, amely sértheti a polgári jog cikkelyeit;
Tehát pornográfiára, pedofíliára (14 év alattiakkal szexuális aktus létrehozására irányuló, vagy arra való felszólítást tartalmazó), droghasználatra, diktátorokra, tömeggyilkosokra utaló nevek/képek/infó használata és ezekre utaló közösben beírt szövegek is ellentmondanak a szabályzatnak.

3) Tilos a személyiségi jogok megsértése, ha ezt az érintett felhasználó sérelmezi, vagy távollétében történik;

4) Tilos faji, nemzetiségi, kisebbségi, vallási, nyelvi vagy politikai alapon történő diszkriminatív véleménynyilvánítás vagy uszítás, amennyiben ez valamilyen célzott (kisebbségi) csoportra vonatkozik, illetve ezekkel kapcsolatban történő sértegetés;

II. szakasz

A lentebb felsorolt eseményekhez kötődő szabályok a nyugodt chatelés körülményeit és az Üzemeltető érdekeit hivatottak képviselni.

1) Tilos a rajzolás (a közös szobákban olyan karaktersorozatok használata, amelyek egy vagy több sorban egymás alá írva valamilyen szöveget vagy grafikát adnak ki).

2) Tilos a szkriptelés (harmadik fél által létrehozott program használata annak érdekében, hogy automatikusan, a felhasználó aktív részvétele nélkül a chat programnak és ezzel más felhasználóknak karaktersorozatokat küldjön);

3) Tilos a reklámozás (valamilyen termék, szolgáltatás vagy internetes link reklámozása, ismétlődő beírása, bemásolása);

4) Tilos a szoba ellehetetlenítése, a közösségrombolás, mint például:

a) nagybetűs írásmód, azaz tartós "kiabálás" (pl. a CAPS LOCK folyamatos bekapcsolt állapota melletti írás);

b) karaktersorozatok ismétlése, azaz "flood" (kettőnél többször beírni ugyanazt vagy majdnem ugyanazt a sort egymás után);

c) többszöri egymás utáni vagy durva káromkodás (nemcsak hirtelen felindulásból)

d) közösben való veszekedés (ez mindenkinek magánügye, másra nem tartozik, privát beszélgetés keretében intézendő el);

e) erotika szobán, illetve zárt osztályon kívül tett szexuális tartalmú megnyilvánulás;

A fent felsorolt ellehetetlenítő, közösségromboló magatartásokra általános kivétel a Zárt osztály.

5) Tilos olyan felhasználói név, mottó és bemutatkozás használata, illetve a közös szobákban olyan megnyilvánulás, melyre az alább felsorolt tulajdonságok legalább egyike igaz:

a) telefonszámot, email címet, bármilyen instant messenger azonosítót vagy webcímet (internetes linket) tartalmaz;

b) a felhasználók megtévesztésére alkalmas;

c) fajtalankodásra (pl. állatokkal folytatott szexuális kapcsolat létesítésére), droghasználatra, drogok népszerűsítésére utal;

d) valamilyen módon közízlést sért (pl. erősen vulgáris);

e) szexuális tartalmú;

f) fizetős szexuális szolgáltatást reklámoz;

g) MSN, webcam és más hasonló elérhetőséget reklámoz direktben;

A felsorolt esetekben amennyiben a felhasználónév a szabályellenes, a regisztráció figyelmeztetés nélkül inaktiválásra kerül.

Amennyiben közös szobákban történő megnyilvánulással történik a fentiek bármely pontjának megsértése, az minden esetben moderációt von maga után.

6) Nem hivatalos chat kliens, IRC használata, belépés más oldalról, ill. mindezek biztosítása más felhasználóknak tiltott, moderációt von maga után, visszaesőknél a felhasználó minden neve és hostja (ha lehetséges) véglegesen tiltásra kerül.

7) Tilos a privát beszélgetések naplójának közzététele bármilyen formában az interneten vagy más médiumon, illetve azokra történő hivatkozás (pl. internetes link) közzététele, ha a beszélgetőpartnerek bármelyikének hozzájárulása nélkül történt meg vagy bármelyik érintett felhasználó távollétében történik, moderációt von maga után az elkövetőre nézve, súlyosabb esetben annak felhasználónevét töröljük.

8) Erotika szobákra vonatkozó szabályok:

a) az Erotika szobákban kizárólag 18 éven felüli felhasználók tartózkodhatnak;

b) az Erotika szobákban tiltott az aberrált, túlságosan vulgáris, szexuális megnyilvánulás.

9) Tilos kibújni a moderáció alól: ha a felhasználó moderációt követően másik névvel belépve próbál kibújni a moderálás alól, az a kibújó felhasználónévre vonatkozóan az eredetinél hosszabb idejű, illetve szigorúbb fokozatú moderálást von maga után. A moderáció alóli sorozatos kibújás a név (vagy nevek) törlését, inaktiválását is maga után vonhatja.

10) Engedélyezett internetes linkek használatára vonatkozó általános szabályaink

a) csak a Youtube.com (http://www.youtube.com) és a Videa.hu (http://videa.hu) videó- és zenemegosztó portálok linkjei engedélyezettek, amennyiben ez a fenti szabályok egyikét sem sértik;

b) más felhasználók kérésére segítségnyújtás céljából egyéb internetes linkek csak privát beszélgetésben engedélyezettek amennyiben a fenti szabályok egyikét sem sértik.

A chat program tartalmazza azt a lehetőséget, hogy egy felhasználó a saját maga számára láthatatlanná tegye egy vagy több felhasználó beírásait. A fenti lehetőség használata mindenkinek szuverén joga.

Figyelem! A Zárt osztály szoba nem moderálatlan, mivel a Szabályzat I. szakaszának pontjai kivétel nélkül és számos más korlátozás érvényben vannak!


III. szakasz

Képfeltöltésre vonatkozó szabályok: képfeltöltési szabálypont megsértése azonnali és végleges inaktiválást von maga után.

1) Tilos olyan kép feltöltése, melyre az alább felsorolt tulajdonságok legalább egyike igaz:

a) erősen szexuális tartalmú vagy közízlést sértő;

b) személyiségi jogokat sért;

c) fizetős szolgáltatást reklámoz (pl. szexuális);

d) felhasználók megtévesztésére alkalmas;

e) fajtalankodásra (pl. állatokkal folytatott szexuális kapcsolat létesítésére, családon belüli szexre), valamint pedofíliára utal;

f) drogok népszerűsítésére, használatára utal;

g) diktátorokra, tömeggyilkosokra utal;

2) A politikai véleményt kifejező képek feltöltése korrekt határokon belül nem tilos, de szubjektív megítélés alapján ezeket törölhetjük (pl. politikus kivégzését, stb. ábrázoló képeket).

3) Profilképnek nem tölthető fel pornográf, bizarr vagy törvénybe ütköző tartalmú kép.

A képeket folyamatosan átnézzük, és ellenőrizzük, a nem megfelelő képek előzetes figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!

IV. szakasz


A VIP jogra vonatkozó szabály: a VIP jog nem mentesít a szabályzat betartásának kötelezettsége alól, a szabálysértésekből fakadó nick törlés esetén a jog át nem ruházható, pénzvisszatérítés nem kérhető.

V. szakasz


A fenti pontok bármelyikének be nem tartása a szabálysértés súlyosságától és gyakoriságától függően a figyelmeztetéstől a felhasználónév tiltásáig terjedhet.

A felhasználó az oldalra, illetve a chat programba való belépéssel, s azok használatával hallgatólagosan és automatikusan elfogadja a moderálás fentebb részletezett alapelveit.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető jogosult indoklás és értesítés nélkül korlátozni jogosultságait, illetve megváltoztatni beállításait.

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy a chat program használatakor a moderáció során, vagy annak hiányában sérelmet szenvedett, panaszát a chat.hu ügyfélkapu rendszerén keresztül teheti meg, melyet a http://chat.hu/support linken keresztül érhet el.